• انجمن سواد رسانه ای
  قرآن و سینما

  کارگاه قرآن و سینما  ...  انجمن سواد رسانه ای مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی  ...  اساتید : دکتر حمید رضا حاتمی ، دکتر حجت الله مرادی ، دکتر احمد باصری

 • انجمن سواد رسانه ای
  رسانه و جنگ نرم

  کارگاه رسانه و جنگ نرم  ...  انجمن سواد رسانه ای مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی  ...  اساتید : دکتر حمید رضا حاتمی ، دکتر حجت الله مرادی ، دکتر احمد باصری

 • انجمن سواد رسانه
  مطالعات بازی

  کارگاه مطالعات بازی  ...   انجمن سواد رسانه ای مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی ...   اساتید : حجت الاسلام و المسلمین محمد کهوند ، حجت الاسلام و المسلمین علی رازی زاده

 • دین و سینما

  دوره دین و سینما  ... انجمن سواد رسانه ای مرکز فرهنگی هنری  ...  اساتید : رفیع الدین اسماعیلی ، محمد حسین فرج نژاد ، سعید ارجمند